Regulamin warsztatów

w ramach projektu „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce”, prowadzonych przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin wydany jest przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych z siedzibą w Krakowie 30-611, ul. Por. Halszki 15/21, NIP 679-308-68-43, organizatora warsztatów zwany w dalszej części „Regulaminem”.

2. Warsztaty odbędą się w dniu 6-7 czerwca 2019, w Krakowie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 6 maja 2019 r. i jest udostępniony przez Organizatora przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które uczestniczyć będą w warsztatach zwanych dalej „Uczestnikami”.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W warsztatach może uczestniczyć każda osoba, która zgłosi chęć udziału w warsztatach, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest nadesłanie zgłoszenia do 26 maja 2019r., znajdującego się na stronie projektu www.zaprojektujfirme.org

3. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona i wynosi 18 osób, na każdą edycję.

4. O rezerwacji na liście uczestników Organizator poinformuje osoby zgłaszające się, telefonicznie lub mailowo.

5. Osoba staje się uczestnikiem warsztatów z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika swojego udziału poprzez wypełnienie formularza przesłanego drogą mailową.

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników Warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora.

7. Koszt organizacji i przeprowadzenia warsztatów pokrywa Organizator.

8. Koszty podróży i noclegu ponosi uczestnik.

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ORAZ ORGANIZATORA

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach.

2. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację warsztatów oraz informowanie potencjalnych Uczestników o planowanych warsztatach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, oraz godziny rozpoczęcia warsztatów. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika warsztatów

4. Każdy z uczestników/czek warsztatów otrzyma bezpłatnie materiały dydaktyczne, które przejdą na jego własność po zakończeniu projektu.

5. Organizator zapewniają uczestnikom/czkom warsztatów pełną opiekę pod względem merytoryczno-dydaktycznym.

6. Każdy z uczestników/czek warsztatów zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz dokumentowanie tego faktu własnoręcznym podpisem na listach obecności.

7. Uczestnik zapisując się na warsztat wyraża zgodę na przesyłanie informacji o innych wydarzenia realizowanych przez Organizatora.

8. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub pozostawione przez Uczestnika w miejscu odbywania się warsztatów.

9. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone przez niego w miejscu odbywania się warsztatów, w stosunku do innych jego uczestników jak i za uszkodzenie mienia Organizatora.

10. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

11. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

13. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Osoby uczestniczące w warsztatach zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących w miejscu organizacji warsztatów.

15. Ogólny nadzór nad realizacją warsztatów w ramach projektu „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce” a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora Projektu.